Chicken Cordon Bleu
Chicken Cordon Bleu


Other Menu

Chicken Spring roll
Kwetiau Sapi Ngaonam
Home made gelato